Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Sarah Van Laeken, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken. Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarde moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door Sarah Van Laeken ondertekend akkoord. In de tekst wordt klant genoemd, degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier die de bestelling heeft aanvaard.

 

De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavig voorwaarden werden medegedeeld. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien Sarah Van Laeken deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Sarah Van Laeken schriftelijk bevestigd worden. De meest recente versie is op eenvoudig verzoek per post of mail te verkrijgen.

De opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, evenals er zich geheel akkoord mee te verklaren.

Het Belgisch recht is van toepassing en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die de order heeft gegeven, voor leverancier Sarah Van Laeken met volgende gegevens:

Sarah Van Laeken
Scheurhoekstraat 2
B-9960 Assenede
www.sarahvanlaeken.be
info@sarahvanlaeken.be
+32 489 10 79 52

BTW BE 0741.821.851

 
 

2. Voorstel en overeenkomst

De door Sarah Van Laeken gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw. (tenzij anders vermeld).

Prijzen vermeld in offertes bevatten geen vergoeding voor aangekocht en/of beschermd bronmateriaal, zoals foto’s, video’s of gelijkaardig. Deze aankopen worden eerst ter goedkeuring aan de klant voorgelegd, en pas dan aangekocht en aangerekend. Overtredingen van auteursrecht en andere wetten kunnen nooit verhaald worden op de leverancier, en zijn steeds ten laste van de klant.

Bij mogelijke optelfouten komt de op de offerte vermelde totaalsom te vervallen; de prijzen per onderdeel zijn doorslaggevend. Onderdelen die niet expliciet vermeld zijn in een offerte, worden als niet inbegrepen beschouwd, waardoor de opdrachtgever er ook geen aanspraak kan op maken.

Een offerte dient ter goedkeuring schriftelijke bevestigd te worden via e-mail aan de leverancier. Indien diensten of onderdelen afkomstig zijn van een derde partij, zal de leverancier hiervoor een onmiddellijke voorafbetaling vragen, teneinde deze kosten te kunnen vereffenen. De leverancier is enkel verantwoordelijk voor de geleverde onderdelen die de leverancier zelf schrijft en ontwerpt. Eventuele stukken, goederen of diensten afkomstig van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. De leverancier behoudt zich het recht eenzijdig af te zien van de uitvoering van de opdracht, als de leverancier als uitvoerder van mening is dat de aard of definitie van de opdracht veranderd is, of verandert tijdens de uitvoering. In dit geval worden enkel de reeds gepresteerde uren of geleverde goederen in rekening gebracht.

Sarah Van Laeken is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Sarah Van Laeken daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

Offertes gelden niet automatisch voor volgende opdrachten of aanbiedingen. Sarah Van Laeken behoudt het recht de leverings- en betaalvoorwaarden te wijzigen na het verstrijken van de looptijd.

3. Bestelling diensten

De levering van diensten en producten wordt schriftelijk of via e-mail aangevraagd. Mondelinge bevestiging van de bestelling door de klant wordt door de leverancier schriftelijk bevestigd.

Voorafgaand aan de uitvoering van elke opdracht op maat, uitgevoerd door Sarah Van Laeken, dient een zo duidelijk mogelijke briefing te worden opgesteld door de opdrachtgever. De haalbaarheid ervan zal worden beoordeeld door de leverancier en deze zal vervolgens een offerte kunnen opstellen aan de hand hiervan.

 
 

4. Aanvang, duur en beëindiging

Sarah Van Laeken kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Sarah Van Laeken niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Sarah Van Laeken heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Sarah Van Laeken. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling, met een minimum van €100 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen teneinde een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium te kunnen innen met inachtneming de tot dan reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d. Indien de werkzaamheden van Sarah Van Laeken worden overgedragen aan derden door de klant en de overdacht van de werkzaamheden voor Sarah Van Laeken extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht van de opdrachtgever.

Sarah Van Laeken is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

 • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 • na het sluiten van de overeenkomst, Sarah Van Laeken ter kennis omstandigheden goede grond geven te vrezen voor het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever zoals faillissement.

 • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 • vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, vroegtijdig wordt beëindigd is het de opdrachtgever niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke – in het kader van de opdracht – aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Social media management opdrachten waarbij de leverancier instaat voor het content management van de social media kanalen van de opdrachtgever dienen minstens 2 maanden op voorhand schriftelijk te worden opgezegd.

5. Aanlevering klant

Bij de bestelling verbindt de klant zich ertoe alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de werken of levering van de goederen te bezorgen aan Sarah Van Laeken. Bij gebrekkige of gedeeltelijke aanlevering van informatie of materiaal voert Sarah Van Laeken de werken uit naar eigen goeddunken en vermogen in de geest van de overeenkomst, waarna de klant wordt gefactureerd.

6. Levering en leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Meerwerk

Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Sarah Van Laeken. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Sarah Van Laeken worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 5% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regietarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

 • Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd.

 • Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Sarah Van Laeken kenbaar zijn gemaakt.

 • Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Sarah Van Laeken in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Sarah Van Laeken weinig of geen invloed kan uitoefenen.

 • Tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

8. Klachten

Klachten met betrekking tot koopwaren, diensten en/of facturen en factuurvoorwaarden van Sarah Van Laeken zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering van de goederen of het beëindigen van de dienst zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard. Klachten betreffende de aard, hoeveelheid, kwaliteiten of zichtbare gebreken der goederen of werkzaamheden dienen evenwel aan Sarah Van Laeken gericht te worden op het ogenblik van de beëindiging der werkzaamheden of overhandiging der goederen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de gefactureerde goederen.

9. Eigendomsrecht

Tenzij anders bepaald in een aangepaste schriftelijke overeenkomst, draagt Sarah Van Laeken het auteursrecht van de geleverde teksten, foto- en grafisch materiaal, ontwerpen en de elementen hiervan over aan de klant. De overdracht gebeurt pas nà volledige betaling van de factuur. Zolang de factuur onbetaald blijft, behoren de auteursrechten toe aan Sarah Van Laeken en wordt het de opdrachtgever verboden de geleverde goederen of delen ervan te verspreiden, kopiëren of reproduceren zonder toestemming. Indien dit toch gebeurt kan men schuldig bevonden worden aan oneerlijke concurrentie en/of namaking.

Bij annulering van de opdracht of stopzetting van de samenwerking zonder finale oplevering behoren de voorgestelde teksten, foto- en grafisch materiaal, ontwerpen en de elementen hiervan toe aan Sarah Van Laeken en wordt het de opdrachtgever verboden de geleverde goederen of delen ervan te verspreiden, kopiëren of reproduceren zonder toestemming. Indien dit toch gebeurt kan men schuldig bevonden worden aan oneerlijke concurrentie en/of namaking.

In het geval van aankoop van extern materiaal zoals stockfotografie wordt de aangegeven wetgeving gerespecteerd door de leverancier. Indien de opdrachtgever zelf materiaal aanlevert voor het uitwerken van een opdracht wordt hij verondersteld over het verspreidingsrecht van dit materiaal te beschikken. De opdrachtgever garandeert geen inbreuken op eigendoms- of auteursrechten van derden te maken, net zoals hij garandeert dat elektronische informatiedragers geen virussen en defecten bevatten. Het niet respecteren van enig verbod op verspreiden van eender welk materiaal aangeleverd door de opdrachtgever zelf (lettertypes, foto’s, teksten …) valt volledig onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Sarah Van Laeken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige risico’s die hij op dat gebied zelf beslist te nemen. Sarah Van Laeken mag geleverde teksten en ontwerpen toevoegen aan haar (online) portfolio of delen op sociale media, tenzij anders overeengekomen met de klant.

10. Gebruiksvoorwaarden

Het netwerk en de infrastructuur van Sarah Van Laeken mogen in geen geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software, auteursrechtelijk beschermd materiaal (zoals bv. videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal…) zonder voorafgaande toestemming van de auteur, seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht of software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.

Spamming (het verzenden van massa e-mail via een server of e-mailadres van Sarah Van Laeken is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op servers van Sarah Van Laeken.

11. Aansprakelijkheid

Bij de bestelling verbindt de klant zich ertoe alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de werken of levering van de goederen te bezorgen aan Sarah Van Laeken. Bij gebrekkige of gedeeltelijke aanlevering van informatie of materiaal voert Sarah Van Laeken de werken uit naar eigen goeddunken en vermogen in de geest van de overeenkomst, waarna de klant wordt gefactureerd.

12. Bewijs

Zowel Sarah Van Laeken als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

13. Betaling

De klant heeft geen enkel recht op korting contant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen.

De betalingstermijn, vermeld op de factuur, heeft voorrang op alle verdere algemene bepalingen.

Facturen zijn contant of via overschrijving te betalen binnen de 15 kalenderdagen, zonder inhoudingen of dergelijke. Bij het uitblijven van betaling binnen de bepaalde termijn van 15 kalenderdagen wordt er een ingebrekestelling opgesteld. Indien er sprake is van niet-betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning door Sarah Van Laeken, behoudt Sarah Van Laeken het recht een verwijlintrest aan te rekenen aan de klant, aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100 per week. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Sarah Van Laeken zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

Handelaars en consumenten beschikken respectievelijk over 8 en 30 dagen termijn voor het betwisten van een factuur. Indien de klachten door Sarah Van Laeken gegrond bevonden worden, zal er onderling met de klant een nieuwe overeenkomst worden opgesteld teneinde beide partijen tevreden te stellen.

De facturen worden, behoudens uitdrukkelijk tegenbericht, digitaal verstuurd. De betaling van een factuur, ontvangen via digitale weg, bevestigt impliciet de rechtsgeldigheid van de factuur vanwege de klant. Indien na controle door btw of belastinginstanties blijkt dat betreffende factuur onderhevig is aan andere heffingen dan hier toegepast (btw of andere …), dan worden de hieruit voortvloeiende meerkosten door de opdrachtgever gedragen. Deze voorwaarde is specifiek van toepassing op eventuele btw opeising bij facturen die aanvankelijk als niet btw-plichtig beschouwd werden door bijvoorbeeld intracommunautaire dienstverlening.

Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 30% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. 

Een herziening van de prijs, aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren, is ten allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

Bij workshops is de inschrijving pas geldig nadat de betaling goed ontvangen werd. De klant krijgt hiervan een bevestiging via e-mail en een factuur. Inschrijvingen kunnen geannuleerd worden door een e-mail te sturen naar info@sarahvanlaeken.be. Hierna ontvangt de klant een bevestiging van de annulatie. Alle annulaties zijn onderhevig aan volgende voorwaarden:

 • Annuleert de klant 30 dagen of meer voor de workshop: terugbetaling van 50% van het inschrijvingsgeld.

 • Annuleert de klant 14 tot 30 dagen voor de workshop: terugbetaling van 25% van het inschrijvingsgeld.

 • Annuleert de klant minder dan 14 dagen voor de workshop: geen terugbetaling, plus betaalt de klant 25% extra administratiekosten.

Alle terugbetalingen gebeuren pas na het plaatsvinden van de workshop.

14. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Sarah Van Laeken en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Sarah Van Laeken. Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.